Menestystarinoita

Virkistystukijärjestelmä: Anna maanviljelijöille tauko, jotta maatilat pysyvät käynnissä.

Ranskan maatalouden sosiaaliturvarahasto MSA ja maatalouden lomituspalvelu käynnistivät vuonna 2017 Ranskan laajuisen virkistystukijärjestelmän. Järjestelmän avulla ammatillisessa uupumustilanteessa olevat viljelijät voivat saada avustajan tilalleen, jotta tilan toiminnan jatkuminen voidaan varmistaa.

Ranskan maatalouden sosiaaliturvarahasto MSA ja maatalouden lomituspalvelu käynnistivät vuonna 2017 Ranskan laajuisen virkistystukijärjestelmän. Järjestelmän avulla ammatillisessa uupumustilanteessa olevat viljelijät voivat saada avustajan tilalleen, jotta tilan toiminnan jatkuminen voidaan varmistaa.

Haastateltavan nimi
MSA:n (Ranskan maatalouden sosiaaliturva) ja Service de Remplacementin (maatalousyrittäjien lomituspalvelu) koordinoima lomitusapujärjestelmä, haastateltavan nimi: Karim CHEURFA-MOLINIER Service de Remplacementista Ranskasta.
Maataloustoiminnan tyyppi
Järjestelmä, jolla viljelijöille myönnetään tukea heidän tarvitessaan taukoa.
Mielenterveysongelma ja siihen vaikuttavat tekijät

Ammatillinen uupumus, mielenterveysongelmat.

Mikä on sinun tarinasi?

Maatalousyrittäjien virkistystukijärjestelmä on aloite, joka perustettiin palveluksi tukemaan maatilan toiminnan jatkamista ja tarjoamaan helpotusta viljelijöille, jotka kärsivät ammatillisesta uupumuksesta ja loppuunpalamisesta. Järjestelmää testattiin aluksi Ranskan maatalousministeriössä vuonna 2017, ja sen alkuperäinen budjetti oli 4 miljoonaa euroa ensimmäiselle vuodelle. Varat osoitettiin MSA:lle (Ranskan maatalousalan sosiaaliturva), jolla oli keskeinen rooli tuen hallinnoinnissa.

Virkistysapujärjestelmän ensisijaisena tavoitteena oli lievittää maanviljelijöihin, erityisesti karjankasvattajiin, kohdistuvaa painetta, sillä heidän oli työskenneltävä tiloillaan päivittäin. Järjestelmän mukaan sosiaalinen avustaja kävi tilalla ja tarjosi viikon ajan tilapäistukea sitä tarvitseville viljelijöille. Vuosina 2018 ja 2019 tukea vähennettiin, ja vastuu järjestelmän rahoittamisesta siirrettiin MSA:lle ja niiden paikallisille sosiaaliturvarahastoille. Paikallisille MSA-rahastoille annettiin autonomia määritellä tukikelpoisuuskriteerit, tuen kesto ja viljelijän maksettavaksi jäävät kustannukset.

Virkistysapujärjestelmän osuus on 1 % maatalousyrittäjien lomituspalvelun korvauksista, mikä vastaa 50 000 työtuntia tai 6 250 päivää. Vuonna 2022 järjestelmään osallistui noin 1 800 viljelijää. Aloitteella on kuitenkin tiettyjä rajoituksia, jotka johtuvat pääasiassa paikallisten MSA-rahastojen ja niiden sosiaalisten ohjelmien budjettirajoituksista. Tämä voi johtaa rajoittaviin ehtoihin tai siihen, että viljelijöiden maksettavaksi jää suuri määrä rahaa, mikä lannistaa heitä hakemaan tätä tukea.

Lisäksi on olemassa muita esteitä, kuten viljelijöiden ja MSA:n väliset kireät suhteet, jotka johtuvat esimerkiksi maksamattomista maksuista, sekä viljelijöiden taipumuksesta pitää mielenterveysongelmansa yksityisinä. 

MSA ja Service de Remplacement pyrkivät käyttämään virkistysapujärjestelmää viimeisenä keinona ja investoimaan sen sijaan maanviljelijöiden rakenteellisiin lomiin ja taukoihin paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon ja kestävämmän ammatin saavuttamiseksi. Työ- ja yksityiselämän tasapainoa sovelletaankin hyvin koko maatalous- ja elintarvikealalla, lukuun ottamatta maanviljelijöitä itseään. Virkistysapujärjestelmää pidetään täydentävänä toimenpiteenä, jota olisi täydennettävä sosiaaliavustajien ja psykologien antamalla lisätuella. Huomionarvoista on, että 90 prosenttia myös muilta kuin lomituspalvelun jäseniltä saaduista pyynnöistä täytetään. Virkistysapujärjestelmä asettaa nämä pyynnöt etusijalle muiden hätätilanteiden, kuten sairauksien tai onnettomuuksien, rinnalla, jotta tilat pysyisivät kunnossa niiden omistajien ollessa hädässä.

Virkistysapujärjestelmän tehtäviin lähetetyt työntekijät ovat kokeneita henkilöitä, jotka ovat valmiita käsittelemään vaikeita tilanteita tiloilla, joilla he toimivat. Tavoitteena on sitouttaa vapaaehtoisia toimihenkilöitä näihin tehtäviin. Virkistysapuyksikkö kohtaa kuitenkin haasteita sopivien ehdokkaiden löytämisessä, koska kiinnostus maatalousalan ammatteja kohtaan on vähäistä, mikä vaikuttaa sen rekrytointimahdollisuuksiin.

Jatkotukijärjestelmän rahoitus perustuu ensisijaisesti MSA:han, jonka rahoituksesta vastaavat pääasiassa viljelijät itse. Vaikka jotkin maatalouselintarvikeketjun toimijat ovat tukeneet taloudellisesti paikallisia aloitteita, jotka koskevat viljelijöiden vuosilomia, ne eivät ole vielä laajentaneet tukeaan virkistysapujärjestelmään. Toistaiseksi ei ole keskusteltu muiden maatalousalan toimijoiden kuin viljelijöiden rahoittaman rahaston kaltaisten välineiden perustamisesta järjestelmän tukemiseksi.

Tilanteen käsittely

Viljelijöille suunnatun virkistysapujärjestelmän tavoitteena on puuttua viljelijöiden kohtaamiin vaikeuksiin monin eri tavoin. Ensinnäkin siinä tunnustetaan viljelijöiden kokema ammatillinen uupumus ja loppuunpalaminen ja tarjotaan heille kipeästi kaivattua taukoa antamalla heille mahdollisuus saada hengähdystaukoa useiksi päiviksi. Tämän tilapäisen helpotuksen avulla viljelijät voivat latautua ja lievittää valtavia paineita, joita he kohtaavat päivittäin, erityisesti karjankasvattajat, jotka vaativat jatkuvaa huomiota maatilatoimintaansa.

Lisäksi järjestelmässä tunnustetaan mielenterveyden merkitys maanviljelijöille, jotka kohtaavat usein ainutlaatuisia haasteita tässä suhteessa. Virkistystukijärjestelmässä käsitellään maatilojen hallinnointiin liittyviä käytännön näkökohtia. Lähettämällä kokeneita lomittajia tiloille tilapäisavun ajaksi varmistetaan, että tilan tuottavuus ja toimivuus säilyvät. Näin viljelijä voi pitää kauan kaivattua taukoa, mutta myös varmistaa, että maatilan toiminta jatkuu sujuvasti hänen poissa ollessaan.

Lisäksi järjestelmällä pyritään luomaan viljelijöille tasapainoisempi työ- ja yksityiselämän dynamiikka. Vaikka vapaa-ajan tukijärjestelmää on tarkoitus käyttää viimeisenä keinona, sen johtavien organisaatioiden yleisenä tavoitteena on investoida viljelijöiden rakenteellisiin lomiin ja taukoihin. Edistämällä parempaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa nämä järjestöt tunnustavat yleisen hyvinvoinnin merkityksen maatalousammatin sosiaaliselle kestävyydelle.

On kuitenkin syytä huomata, että aloitteella on tiettyjä rajoituksia ja haasteita. Paikallisten MSA-rahastojen taloudelliset rajoitteet ja viljelijöille mahdollisesti aiheutuva kustannusrasitus voivat luoda esteitä tilapäistä tukea hakeville. Lisäksi viljelijöiden ja MSA:n väliset kireät suhteet sekä joidenkin viljelijöiden haluttomuus keskustella avoimesti mielenterveysongelmista voivat entisestään haitata aloitteen tehokkuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka viljelijöille tarkoitetulla virkistysapujärjestelmällä voi olla rajoituksensa, se on osoitus viljelijöiden kohtaamien vaikeuksien tunnustamisesta ja sen tavoitteena on tarjota konkreettista tukea. Aloitteella pyritään vastaamaan maanviljelijöiden ammatissaan  kohtaamiin monitahoisiin haasteisiin tarjoamalla hengähdystauon ajaksi tukea ja edistämällä parempaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Johtopäätökset ja vinkit

Vinkkejä muille viljelijöille

”Kun olet väsynyt, pää painaa alkaa,
Jarrun painaminen ei ole synti, ota itsellesi aikaa!
Älä epäröi pyytää auttavia käsiä,
Uupumuksen edessä, anna tuen laajentua!
Hyvinvointisi on tärkeää, ota apua vastaan, sitä tarjoamme. Yhdessä me kestämme!”

Yhteenvetona voidaan todeta, että viljelijöille tarkoitettu virkistystukijärjestelmä on kiitettävä aloite, jossa otetaan kattavasti huomioon maataloustoiminnan realiteetit ja viljelijöiden kohtaamat vaikeudet. Siinä tunnustetaan viljelijöiden kokema valtava paine ja ammatillinen uupumus ja tarjotaan heille kipeästi kaivattua hengähdystaukoa tilapäisen tuen avulla. Lisäksi järjestelmän keskittyminen työ- ja yksityiselämän paremman tasapainon edistämiseen hengähdystauon ohella osoittaa sitoutumista ammatin yleiseen hyvinvointiin ja kestävyyteen.

On kuitenkin tärkeää tunnustaa aloitteeseen liittyvän rahoitusjärjestelmän rajoitukset. Riippuvuus paikallisista MSA-varoista ja niiden sosiaalisista ohjelmista aiheuttaa haasteita, jotka liittyvät rajoittaviin ehtoihin ja viljelijöille mahdollisesti aiheutuviin taloudellisiin rasitteisiin. Tämä voi estää joitakin henkilöitä saamasta tarvitsemaansa tukea. Viljelijöiden ja MSA:n väliset kireät suhteet sekä epäröinti käsitellä avoimesti mielenterveysongelmia vaikeuttavat järjestelmän täytäntöönpanoa entisestään.

Virkistystukijärjestelmän pitkän aikavälin menestyksen ja saatavuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että rahoituskysymykseen puututaan ensisijaisesti. Vaihtoehtoisten rahoitusmekanismien, kuten elintarvikeketjun toimijoiden osallistumisen tai lahjoitusrahaston perustamisen, tutkiminen voisi lievittää taloudellisia rajoitteita ja tarjota kestävämpää tukea. Kun nämä rajoitukset voidaan poistaa, aloite voi tavoittaa laajemman viljelijäjoukon ja lievittää tehokkaasti viljelijöiden kohtaamia rasitteita.

Kaiken kaikkiaan viljelijöille tarkoitettu virkistystukijärjestelmä ansaitsee tunnustusta kattavasta lähestymistavasta ja maanviljelyyn liittyvien haasteiden ymmärtämisestä. Se on tärkeä askel kohti viljelijöiden hyvinvoinnin tukemista ja heidän ammattinsa vaativuuden tunnustamista. Rahoitusrajoituksiin puuttumalla ja saatavuuden varmistamisella aloitteella voidaan todella vaikuttaa pysyvästi viljelijöiden elämään ja edistää terveempää ja kestävämpää maatalousalaa ensiapuvälineenä.