Menestystarinoita

Farmers4Safety – Riskien hallinta yhdessä

Farmers4Safety Managing Risk Together EIP AGRI -pilottihankkeessa otettiin käyttöön vertaisryhmämentorointi- ja valmentajamalli, jonka tarkoituksena oli saada viljelijät muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä maatilojen turvallisuuden suhteen puuttumalla maatilojen turvallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviin sosiaalisiin normeihin ja parantamalla niitä.

Farmers4Safety Managing Risk Together EIP AGRI -pilottihankkeessa otettiin käyttöön vertaisryhmämentorointi- ja valmentajamalli, jonka tarkoituksena oli saada viljelijät muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä maatilojen turvallisuuden suhteen puuttumalla maatilojen turvallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviin sosiaalisiin normeihin ja parantamalla niitä.

Haastateltavan nimi
Niamh Nolan - projektipäällikkö
Maataloustoiminnan tyyppi
Organisaatio, joka on perustettu yhteistyössä maatalousministeriön (Department of Agriculture Food and Martin) ja Irlannin maaseutuverkoston (The Irish Rural Network) kanssa. Hanketta toteutti kentällä koulutettu maatilojen mentoriverkosto, johon kuului seitsemän henkilöä: projektipäällikkö/koordinaattori ja kuusi mentoria (2 per maakunta). Hanke toteutettiin yhdessä BRIDE-hankkeen (Biodiversity Regeneration in a Dairying Environment), Duncannon Blue Flag Farming & Communities Scheme -ohjelman, New Futures Farming Group -ryhmän sekä terveys- ja turvallisuusviranomaisten kanssa, jotka toteuttavat hanketta valuma-alueillaan.
Mielenterveysongelma ja siihen vaikuttavat tekijät

Farm Safety Health and Wellbeing – Maatilojen turvallisuus, terveys ja hyvinvointi

Mikä on sinun tarinasi?

Farmers4Safety oli Irlannin maatalous-, elintarvike- ja merenkulkuministeriön rahoittama 18 kuukauden mittainen pilottihanke. 

Johtava yhteistyökumppani Irish Rural Link (IRL) loi vertaisryhmämentorointi-käsitteen toteuttamiskelpoiseksi ja menestyksekkääksi ennakkotapaukseksi. Toiminta perustui tuloksiin, joita saatiin edellisestä maatilojen turvallisuusmentorointiohjelmasta ”Farmers Inspiring Farmers” (Maatalousyrittäjät innostavat maatalousyrittäjiä), joka toteutettiin vuonna 2013 ja joka keskittyi 

neljään Keski-Irlannin maakuntaan. Ohjelma sai myönteistä palautetta ja siinä yksilöitiin sekä maanviljelijöiden kohtaamia haasteita että mahdollisia ratkaisumahdollisuuksia, jotka voitaisiin sovittaa myös maan muille alueille. 

Vertaisryhmäohjaus on tunnustettu myös Seanadissa, jossa todettiin, että ”tutkijat ovat havainneet, että kun viljelijät keskustelevat viljelijöiden kanssa käytännönläheisesti ja keskittyvät jatkuvasti tiettyyn asiaan, se johtaa yleensä siihen, että käytännesäännöt hyväksytään paremmin” (s. 169). Seanadin julkisen kuulemiskomitean raportti maatilojen turvallisuudesta (2015).

Edellisen ohjelman osallistujat arvistivat suuresti tätä viljelijöiden johtamaa lähestymistapaa, ja tässä hankkeessa pyrittiin laajentamaan sitä. Tämän keskeisen periaatteen onnistuneen toteuttamisen avulla hanke pyrkii saavuttamaan tavoitteensa, eli lisäämään tietoisuutta terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevista asioista maatiloilla. Lisäksi hankkeessa pyrittiin esittelemään kohdeyhteisöille käytännön tapoja käsitellä havaittuja haasteita ja korostamaan saatavilla olevia tukimuotoja.

Päätavoitteena on opastaa viljelijät ja viljelijäperheet tarvitsemiensa tukien/palvelujen piiriin ja luoda pysyvä maatilojen turvallisuus-, terveys- ja hyvinvointiverkosto käyttämällä viljelijöille sopivaa keskustelua. Tavoitteena on myös korostaa kaverijärjestelmän luomisen merkitystä maatalousalan sosiaalisen eristäytymisen torjumiseksi. 

Näiden ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi perustettiin viljelijöiden vertaisryhmä, joka koulutettiin F4S-hankkeen yleisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Tärkeä osa heidän koulutustaan oli osallistuminen useisiin mielenterveystietoisuutta käsitteleviin seminaareihin, joita järjesti Mental Health Irelandin kehitysvastaava Finola Colgan, joka on kansallinen yhteyshenkilö maatilojen järjestöjen ja viljelijöiden kanssa.

Tilanteen käsittely

Vertaisryhmä käsitteli muun muassa maatilan riskinarviointia, jota maatalous-, elintarvike- ja merenkulkuministeriö edellyttää.

Keskeinen tuotos, joka kehitettiin yhteistyössä Mental Health Irelandin kanssa, oli elämänlaatuindeksi – arviointityökalu, jonka viljelijä voi ladata ja täyttää omalla ajallaan. Se laadittiin seuraavasti:

  1. Työmäärä – Tässä osiossa käyttäjä voi arvioida työmääräänsä.
  2. 2Fyysinen ja psyykkinen terveys – Tässä osiossa käyttäjä voi arvioida fyysistä ja psyykkistä terveyttään.
  3. Laatuaika: Tässä osiossa käyttäjä voi arvioida, miten käytää vapaa-aikaa ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kyselylomakkeeseen on liitetty arviointiasteikko, joka antaa käyttäjälle tilaisuuden tiedostaa paremmin, miten hänellä menee maanviljelyssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Se auttaa tunnistamaan, mitä osa-alueita viljelijän olisi hyvä kehittää. Lisäksi linkkejä on listattu avun ja tuen lähteisiin. 

Vertaisryhmämentorointi: Hankkeen pilottivaiheessa maatilojen vertaismentorointiryhmä tapasi viljelijöitä paikan päällä ja avusti heitä maatilojen riskinarvioinnin turvallisuussuunnitelmien laatimisessa. He loivat viljelijöiden välille kaverijärjestelmiä ja tekivät maatilojen turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asennetutkimuksia. Tämän toiminnan ansiosta viljelijät pystyivät keskustelemaan kahden kesken vertaisryhmänsä kanssa ja keskustelemaan mielenterveyteen liittyvistä huolenaiheista tai hakemaan neuvoja.

Maanviljelijät ja maatilojen perheet olivat avoimia keskustelemaan vertaismentoreiden kanssa, koska he olivat maanviljelijätovereita, mikä helpotti heidän yhteydenpitoa, kuuntelemista, viestintää ja sitoutumista toisiinsa, tämä loi yhteistoiminnallisen oppimisympäristön.

Johtopäätökset ja vinkit

Farmers4Safety – Managing Risk Together EIP-Agri projektin arviointiraporttiin (huhtikuu 2023) sisältyneet asennetutkimuksen havainnot osoittivat, että 94,8 prosenttia osallistujista piti Farmer4Safety-aloitetta hyödyllisenä tietoisuuden lisäämisessä työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä henkisestä hyvinvoinnista.

Tutkimusryhmä havaitsi myös, että 89,5 prosenttia maanviljelijöistä ja heidän perheistään haluaisi lisää ilmaisia liikkuvia terveystarkastuksia, kuten verikokeita, silmätestejä ja sydämen tarkkailua, paikallisilla toreilla tai osuuskunnissa, mikä osoittaa, että terveydenhuoltovaihtoehtoja on lisättävä. 

Muita asiaankuuluvia numeroita ovat:

35 prosenttia vastaajista ottaa tietoisesti riskejä maatilalla.

55 prosenttia osallistujista kokee vaikeaksi viettää laatuaikaa kumppaninsa ja perheensä kanssa, kun he tekevät jatkuvasti töitä ja ajattelevat maatilaa, kun taas 45 prosenttia ei koe sitä vaikeaksi.

Vinkkejä muille viljelijöille

”Maanviljelijöiden on tärkeää huolehtia fyysisestä ja henkisestä terveydestään, jotta voidaan varmistaa maatilan turvallisuus ja turvalliset käytännöt”. On hyvin tiedossa, että suurin osa maatilalla sattuvista onnettomuuksista liittyy stressistä ja aikapaineista johtuvaan riskinottoon.”

”Aseta itsestäsi huolehtiminen etusijalle – huolehdi hyvästä ja säännöllisestä unirytmistä, syö hyvin ja varaa aikaa perheellesi ja ystävillesi”. Hae apua ja tukea sen sijaan, että kiellät ongelman tai ongelmat.”

Käy vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa, jotta voit varmistaa terveydentilasi ja selvittää, onko olemassa mahdollisia perussairauksia, joihin voi olla hyötyä välittömästä huomiosta. Käytä itseapulinjoja, kuten hoidon tarpeen arviointiin tarkoitettuja palveluita.

Kyseessä on hanke, jota voitaisiin mukauttaa FARMRes:in päämääriin ja tavoitteisiin sopivaksi, jotta voitaisiin korostaa vertaisryhmämentoroinnin keskeistä roolia ja arvoa maatilojen turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien sosiaalisten normien käsittelyssä ja parantamisessa.