Menestystarinoita

Hiljaisuutta rikkomassa: Agrisentinel-verkosto viljelijöiden hyvinvointia varten

Agrisentinelles-verkosto on useiden yhteistyökumppaneiden muodostama verkosto, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta, kouluttaa ja varustaa vapaaehtoisia naisia ja miehiä, jotka työskentelevät maanviljelijöiden kanssa, osallistumaan itsemurhien ehkäisyyn, jotta he voisivat: tunnistaa paremmin maanviljelijät, joilla on vakavia vaikeuksia tai psyykkistä ahdistusta; ohjata maanviljelijöitä helpottamaan heidän pääsyään olemassa olevaan tukijärjestelmään; kehittää asenteita, jotka on mukautettu herkässä tilanteessa oleville maanviljelijöille, ilman että he ovat sosiaalityöntekijän tai psykologin roolissa.

Agrisentinelles-verkosto on useiden yhteistyökumppaneiden muodostama verkosto, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta, kouluttaa ja varustaa vapaaehtoisia naisia ja miehiä, jotka työskentelevät maanviljelijöiden kanssa, osallistumaan itsemurhien ehkäisyyn, jotta he voisivat: tunnistaa paremmin maanviljelijät, joilla on vakavia vaikeuksia tai psyykkistä ahdistusta; ohjata maanviljelijöitä helpottamaan heidän pääsyään olemassa olevaan tukijärjestelmään; kehittää asenteita, jotka on mukautettu herkässä tilanteessa oleville maanviljelijöille, ilman että he ovat sosiaalityöntekijän tai psykologin roolissa.

Haastateltavan nimi
Réseau Agrisentinelles - Stéphane Devillers, Elliance ja Quentin Pauchard, La Coopération Agricole (hankkeen koordinaattorit).
Maataloustoiminnan tyyppi
Le Réseau Agrisentinelles on aloite, jonka ovat käynnistäneet maanviljelijöiden kanssa työskentelevät organisaatiot (neuvojat, tutkijat, maatalouskamarit, osuuskunnat, maanviljelijöiden edustajat, maatalousalan sosiaalivakuutus jne.) Ranskassa.
Mielenterveysongelma ja siihen vaikuttavat tekijät

Itsemurhien ehkäisyä koskeva aloite.

Mikä on sinun tarinasi?

Agrisentinelles-verkostoa koskeva aloite oli vastaus maanviljelijöiden itsemurhien yleistymiseen, joka on tullut esiin vasta 5-10 viime vuoden aikana. Aiemmin mielenterveysongelmat viljelijäyhteisössä jätettiin usein huomiotta tai ne liitettiin ammatillisiin vaaroihin ja psykososiaalisiin riskeihin. Maanviljelijöiden itsemurhien käsittelyssä keskityttiin ensisijaisesti kirjanpitokäytäntöjen kaltaiseen määräaikaisraportointiin, jossa raportteja laadittiin noin 7 vuoden välein. Vaikka joitakin pienimuotoisia aloitteita on alkanut syntyä viljelijöiden tukemiseksi, kun itsemurhat on tunnistettu, varhaisen havaitsemisen ratkaiseva näkökohta puuttui.

Koska maatalousyhteisön mielenterveyteen tarvitaan ennakoivaa lähestymistapaa, syntyi ajatus Agrisentinelles-verkostosta. Useat organisaatiot kokoontuivat yhteen puuttuakseen tähän kiireelliseen ongelmaan. Ranskan maatalousministeriöllä oli merkittävä rooli, sillä se myönsi rahoitusta hankkeen perustamiseen. Tuohon aikaan keskustelu eläinten hyvinvoinnista oli saanut Ranskassa vauhtia, mutta maanviljelijöiden hyvinvointiin ei ollut kiinnitetty yhtä paljon huomiota.

Agrisentinelles-verkosto pyrkii täyttämään tämän puutteen lähettämällä kentälle ”vartijoita” (sentinels), jotka voivat havaita varhaisessa vaiheessa merkkejä maanviljelijöiden ahdistuksesta tai mielenterveyshaasteista. Nämä vartijat toimivat tukijärjestelmänä, joka tarjoaa viljelijöille tarvittavaa apua ja ohjausta silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat. Seuraamalla aktiivisesti viljelijöiden hyvinvointia ja edistämällä avoimuuden ja tuen kulttuuria verkosto pyrkii ehkäisemään traagisia tapahtumia ja puuttumaan niihin ajoissa.

Aloite edustaa siirtymistä maatalousyhteisön mielenterveyden reaktiivisesta lähestymistavasta ennakoiviin toimenpiteisiin, joissa etusijalle asetetaan varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisy. Tunnustamalla viljelijöiden kohtaamat ainutlaatuiset haasteet ja käsittelemällä heidän mielenterveystarpeitaan Agrisentinelles-verkosto pyrkii luomaan tukevan ympäristön, joka edistää viljelijöiden yleistä hyvinvointia. Maatalousministeriön tuella ja eri organisaatioiden yhteisillä ponnisteluilla tämä aloite pyrkii vaikuttamaan myönteisesti ja pysyvästi maanviljelijöiden mielenterveyteen Ranskassa.

Tilanteen käsittely

Agrisentinel-verkosto on kattava aloite, jonka tavoitteena on käsitellä itsemurhien ehkäisemisen kriittistä ongelmaa maatalousalalla. Verkosto keskittyy Ranskaan, ja se kokoaa yhteen eri sidosryhmät, kuten maatalouden ammattilaiset, terveydenhuollon tarjoajat ja tukiorganisaatiot, tekemään yhteistyötä ja toteuttamaan strategioita itsemurhien ehkäisemiseksi, niihin puuttumiseksi ja niiden tukemiseksi.

Agrisentinel-verkoston toiminta perustuu kolmeen keskeiseen pilariin: valvonta, koulutus ja tuki. Nämä pilarit toimivat yhdessä luodakseen vankan järjestelmän, joka tunnistaa riskihenkilöt, antaa yksilöille tarvittavat taidot ja tiedot, jotta he voivat puuttua tilanteeseen tehokkaasti, ja tarjoaa jatkuvaa tukea sitä tarvitseville. Tutustutaan tarkemmin kuhunkin pilariin:

Valvonta: Seuranta muodostaa perustan Agrisentinel-verkoston ennakoivalle lähestymistavalle itsemurhien ehkäisyyn. Siihen kuuluu valvontajärjestelmän perustaminen, johon kuuluu koulutettuja henkilöitä, jotka toimivat tarkkailijoina maatalousalalla. Nämä vartijat, jotka ovat usein maatalousalan ammattilaisia tai yhteisön luotettavia jäseniä, on koulutettu tunnistamaan ikätovereidensa tai kollegoidensa hädän ja mahdollisen itsemurhakäyttäytymisen merkkejä.

Vartijoille annetaan kattava koulutus varoitusmerkkien tunnistamiseksi, yhteydenottojen aloittamiseksi kriisissä oleviin henkilöihin ja heidän yhdistämiseksi asianmukaisiin tukipalveluihin. Toimimalla etulinjan tarkkailijoina vartijoilla on tärkeä rooli kriisien varhaisessa havaitsemisessa ja niihin puuttumisessa.

Yksityisyyden ja tietosuojan varmistamiseksi vartijoita sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. He allekirjoittavat ”sitoumusasiakirjan”, jossa määritellään heidän velvollisuutensa, oikeutensa ja ehdottoman luottamuksellisuuden säilyttämisen tärkeys.

Koulutus: Koulutus on olennainen osa Agrisentinel-verkostoa. Sen tavoitteena on antaa maatalousalalla toimiville henkilöille tarvittavat tiedot ja taidot itsemurhavaarassa olevien henkilöiden tunnistamiseksi, auttamiseksi ja tukemiseksi.

Vartijoille annettava koulutus koostuu useista moduuleista, jotka on räätälöity eri tehtäviin ja vastuualueisiin. Moduulissa 1 keskitytään yleiseen vartijakoulutukseen, jonka avulla osallistujat voivat tunnistaa varoitusmerkit, ottaa yhteyttä asianomaisiin henkilöihin ja antaa asianmukaisia neuvoja. Moduuli 2 on suunnattu lääkäreille, terveydenhuollon ammattilaisille ja sosiaalityöntekijöille, jotka saavat erityiskoulutusta itsemurhapotentiaalin arviointiin ja ohjauksen tarjoamiseen. Moduuli 3 on suunnattu erikoislääkäreille, ja siinä keskitytään kriisitoimintatekniikoihin ja kehittyneisiin tukistrategioihin.

Lisäksi kaikki kansalaiset voivat saada mielenterveyden ensiapukoulutusta, joka antaa heille keskeiset tiedot mielenterveyden häiriöistä, hädän merkkien tunnistamisesta ja asianmukaisen ohjauksen ja tuen tarjoamisesta.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa maatalousalalla toimiville henkilöille mahdollisuus osallistua aktiivisesti itsemurhien ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen ja luoda verkosto, joka koostuu tietoisista ja myötätuntoisista henkilöistä, jotka pystyvät vaikuttamaan yhteisöissään.

Tuki: Tuki on tärkeä osa Agrisentinel-verkostoa, jolla varmistetaan, että kriisissä olevat henkilöt saavat oikea-aikaista apua ja jatkuvaa hoitoa. Verkosto helpottaa pääsyä erilaisiin tukipalveluihin, kuten mielenterveysalan ammattilaisiin, neuvontapuhelimiin ja neuvontapalveluihin.

Vartijoilla on ratkaiseva rooli hätää kärsivien henkilöiden yhdistämisessä asianmukaisiin tukipalveluihin. Heidät on koulutettu ottamaan yhteyttä kriisitilanteessa oleviin henkilöihin, kuuntelemaan heitä ja ohjaamaan heidät tarvitsemansa avun piiriin. Verkosto toimii yhteistyössä nykyisten tukiorganisaatioiden ja neuvontapuhelinten kanssa saumattoman ohjaamisprosessin varmistamiseksi.

Jatkuvaa tukea ja seurantaa korostetaan sen varmistamiseksi, että riskiryhmiin kuuluvat henkilöt saavat jatkuvaa hoitoa. Tähän sisältyy säännöllistä seurantaa, yksilöllisiä hoitosuunnitelmia ja pääsy resursseihin, jotka edistävät henkistä hyvinvointia ja sietokykyä maatalousalalla.

Tehokkaan koordinoinnin ja tiedonvaihdon varmistamiseksi perustetaan Agrisentinel-verkoston alaisuuteen osastokohtainen tiedosto. Tähän tiedostoon kootaan yhteen tiedot vartijoista, heidän sitoumuksistaan ja verkoston yleisestä toiminnasta. Tämä ilmoitetaan asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle, jolloin varmistetaan yksityisyyden suojaa koskevien säännösten noudattaminen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Agrisentinel-verkosto on kattava ja yhteistyöhön perustuva aloite, jolla pyritään ehkäisemään itsemurhia maatalousalalla. Valvonnan, koulutuksen ja tuen avulla verkosto antaa alan yksilöille mahdollisuuden toimia aktiivisesti mahdollisten kriisien tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa. Agrisentinel-verkosto pyrkii luomaan maatalousyhteisöön tuen, ymmärryksen ja hyvinvoinnin kulttuurin edistämällä koulutettujen vartijoiden verkostoa, mikä vähentää itsemurhien esiintyvyyttä ja edistää mielenterveyttä.

Agrisentinel-verkosto tarjoaa koulutusta yhteistyönä, johon osallistuu pari henkilöä, joista vähintään yksi on kliinikko, kuten lääkäri, sairaanhoitaja tai psykologi. Tämä monialainen lähestymistapa varmistaa, että koulutukseen sisältyy sekä mielenterveysalan asiantuntemusta että käytännön maatalousosaamista. Tähän mennessä verkosto on onnistuneesti kouluttanut ja aktivoinut yli 3000 vartijaa, jotka toimivat aktiivisesti tehtävissään. Erikoistiedoilla ja -taidoilla varustetut vartijat toimivat valppaana tukijärjestelmänä maatalousalalla ja edistävät osaltaan itsemurhien ehkäisyä ja henkistä hyvinvointia.

Esimerkki menestystarinoista (ranskaksi ja automaattisella englanninkielisellä tekstityksellä): Le réseau ”Agri Sentinelles”, un service essentiel pour les agriculteurs.

Johtopäätökset ja vinkit

Vinkkejä muille viljelijöille

”Mielenterveysongelmat ja itsemurhat eivät voi jäädä tabuiksi maataloudessa. On tärkeää, että kaikki alan toimijat tekevät yhteistyötä tämän haitallisen tilanteen lopettamiseksi.”

Le Réseau Agrisentinelles eli Agrisentinel-verkosto on tehokas osoitus siitä, miten maatalousalan yhteistyöllä voidaan tehokkaasti vastata mielenterveyshaasteisiin. Tämä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, kun kehitetään ennaltaehkäiseviä mekanismeja, joilla voidaan puuttua viljelijöiden mielenterveysongelmiin, jotka johtuvat pääasiassa taloudellisesta epävarmuudesta, yhteiskunnallisista paineista ja yksinäisyyden tunteesta. Verkosto on tunnustanut, että näitä tekijöitä voidaan riittävästi lieventää eri sidosryhmien toimesta, jotka vaikuttavat suoraan viljelijöiden hyvinvointiin, kuten maatiloilla vierailevien ja laskutuskäytäntöihin osallistuvien ammattilaisten toimesta.

Agrisentinel-verkoston kautta on saatu arvokkaita kokemuksia kollektiivisen toiminnan ja jaetun vastuun merkityksestä. Verkosto on korostanut, että on tärkeää saattaa yhteen kliinikkoja, maatalousasiantuntijoita ja muita asiaankuuluvia ammattilaisia, jotta vartijoille voidaan antaa kattavaa koulutusta. Yhdistämällä asiantuntemuksensa nämä erilaiset ammattilaiset voivat antaa vahtimestareille laajemman ymmärryksen viljelijöiden kohtaamista erityishaasteista ja antaa heille mahdollisuuden tunnistaa tehokkaasti mielenterveysongelmien varoitusmerkit.

Yksi tärkeä oppi on se, että kliinisten lääkäreiden aktiivinen osallistuminen koulutusprosessiin on erittäin tärkeää. Heidän läsnäolollaan varmistetaan, että vartijat saavat vankan perustan mielenterveyden arvioinnissa ja kriisitoimintatekniikoissa. Ottamalla kliinikot mukaan koulutusohjelmaan Agrisentinel-verkosto varmistaa, että vartijoilla on tarvittavat taidot tunnistaa mielenterveysongelmat ja reagoida niihin asianmukaisesti.

Lisäksi verkoston onnistuminen yli 3 000 vartijan kouluttamisessa ja aktivoimisessa korostaa mahdollisuuksia laajamittaiseen sitoutumiseen maatalousalalla. Tämä saavutus osoittaa, että alan yksilöt ja organisaatiot ovat vastaanottavaisina mielenterveyden merkitykselle ja halukkaita investoimaan aikaa ja resursseja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Agrisentinel-verkosto toimii mallina muille teollisuudenaloille, jotka voivat perustaa vastaavia aloitteita, joissa asetetaan etusijalle omien yhteisöjen henkinen hyvinvointi.

Verkoston yhteistyöhön perustuva lähestymistapa on myös valottanut viljelijöiden elämään suoraan vaikuttavien eri toimijoiden merkittävää roolia. Maatiloilla vierailevilla ammattilaisilla, kuten maatalousneuvojilla tai konsulteilla, on ainutlaatuinen tilaisuus arvioida viljelijöiden hyvinvointia ja tarjota arvokasta tukea. Lisäksi laskutuskäytäntöjä ja muuta liiketoimintaa voidaan jäsentää siten, että viljelijöiden taloudellinen taakka helpottuu ja stressi vähenee. Agrisentinel-verkosto tunnustaa näiden toimijoiden mahdollisuudet edistää mielenterveyden ennaltaehkäisytoimia ja korostaa niiden osallistumista koulutukseen ja tukijärjestelmiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Réseau Agrisentinelles -verkosto on esimerkki siitä, että mielenterveyshaasteiden ratkaisemisessa voidaan tehdä tehokasta yhteistyötä koko maatalousalalla. Tästä verkostosta saadut kokemukset korostavat kollektiivisen toiminnan, jaetun vastuun ja kliinisten lääkäreiden sisällyttämisen koulutusohjelmiin merkitystä. Verkoston saavutukset tuhansien vartijoiden kouluttamisessa ja aktivoimisessa korostavat sidosryhmien halukkuutta asettaa mielen hyvinvointi etusijalle maatalousyhteisössä. Lisäksi eri toimijoiden vaikutuksen tunnustaminen maatalousalalla korostaa mahdollisuuksia kohdennettuihin toimiin mielenterveysongelmia aiheuttavien tekijöiden lieventämiseksi. Agrisentinel-verkosto toimii arvokkaana mallina mielenterveyden tukijärjestelmien edistämiselle, jota voitaisiin laajentaa ja monistaa Euroopan tasolla.